elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 26.05.2024

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:


- wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół im.Stefana Żeromskiego w Działyniu.
- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.) (wzór wniosku do pobrania poniżej)

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

Udostępnianie informacji na wniosek w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Działyniu.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

2. Udostępnianie informacji, o której mowa w punkcie 1, na pisemny wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy).

3. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn zachowanie tego terminu jest niemożliwe, należy obowiązkowo powiadomić w terminie, o którym mowa w punkcie 2, wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

4. Dostęp do informacji jest bezpłatny w formach:

1) informacja ustna,

2) wgląd do dokumentów urzędowych w siedzibie Szkoły,

3) wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły,

4) przegranie informacji na nośnik elektroniczny wnioskodawcy,

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (ochrona danych osobowych, tajemnica skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa, ochrona życia prywatnego i rodzinnego, tajemnica lekarska i inne).

2. Prawo do informacji publicznej może podlegać ograniczeniu z uwagi na brak przesłanek do uznania, że udzielenie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na podmiocie rozpatrującym wniosek.

3. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16 ust.2 pkt 1 ustawy).

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie ma zastosowania do uzyskania informacji będących informacjami publicznymi, zawartych w przepisach innych ustaw np. informacji o środowisku, o zasobie geodezyjnym i in., które określają odmienne zasady i tryb dostępu do tych informacji oraz odpłatności.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Działyniu
Odpowiadający za treść: Robert Witulski
Wprowadził informację: Robert Witulski
Edytował informację: Robert Witulski
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 14.04.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2021
Data ostatniej aktualizacji: 20.07.2021
Liczba wyświetleń: 57
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
20.07.2021
10:45:51
edycja
Robert Witulski
Informacje nieudostępnione
14.07.2021
12:15:15
edycja
Robert Witulski
Informacje nieudostępnione
14.07.2021
12:14:29
edycja
Robert Witulski
Informacje nieudostępnione
14.07.2021
12:14:14
edycja
Robert Witulski
Informacje nieudostępnione
14.04.2021
12:57:54
dodanie
Robert Witulski
Informacje nieudostępnione