elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 26.05.2024
Jesteś tutaj:

Organizacja

ORGANIZACJA PRACY 

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 30. 
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 
4. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3 – 6 letnich. 
5. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. 
6. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 
7. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 50. 
8. Przedszkole prowadzi 2 oddziały. 
9. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
10. Liczba uczniów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków. 
11. Przedszkole prowadzi oddziały dla dzieci w wieku 3 – 6 letnich

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora. 
2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor w porozumieniu z rodzicami. 
3. Przedszkole czynne jest 8,5 godziny dziennie w grupie dzieci 3-5 letnich, od godziny 7.30 do godziny 16.00 oraz w oddziale przedszkolnym 5,5 godziny dziennie, od godziny 7.45 do godziny 13.15. 
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym. 
5. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają 5 godzin zegarowych dziennie, a czas zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut. 
6. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. 
7. Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń.

1.W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki. 
2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

1.Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Zespół Szkół.

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie: 
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym, 
2) klasowo-lekcyjnym na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. 
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
6. Zajęcia w Zespole Szkół w Działyniu mogą odbywać się także w formie zdalnej.

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, Zespół Szkół organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych. 
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym. 
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego. 
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora i plan pracy Zespołu Szkół. 
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji Zespołu Szkół dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych. 
4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia dydaktyczne.

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie. 
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 
3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi, opiekuńczo-wychowawczymi lub uczęszczają na etykę. 
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej. 
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 14 dni wcześniej. 
6. Ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia  
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii. 
8. Pieczę nad dziećmi w trakcie rekolekcji sprawują nauczyciele.

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. 
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia. 

Organizacja zestawienie

Klasa Razem
Przedszkole 22

Oddział

Przedszkolny

11

Łącznie

Przedszkole

33
14
14
11
12
5
19
16
13

 

     

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Działyniu
Odpowiadający za treść: Robert Witulski
Wprowadził informację: Robert Witulski
Edytował informację: Robert Witulski
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 14.04.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2021
Data ostatniej aktualizacji: 14.07.2021
Liczba wyświetleń: 71
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.07.2021
11:33:25
edycja
Robert Witulski
Organizacja
14.04.2021
10:59:37
dodanie
Robert Witulski
Organizacja